Säkerhetsrådgivare

Enligt lag om transport av farligt gods, ska det företag som utför transporter av farligt gods eller är avsändare av farligt gods, ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att verka för att olyckor i samband med transport av farligt gods förebyggs.

Lidestam Utbildning AB är utbildad och godkänd säkerhetsrådgivare av MSB.

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, inklusive myndigheter.